Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SEGWAY TOURS

Algemene voorwaarden met betrekking tot Segway tours van de besloten vennootschap Segwaybooking B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5221 EB) ’s-Hertogenbosch aan de Bloemendaal 5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch d.d. 13 januari 2010 onder nummer 11028523.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Segwaybooking:  Segwaybooking B.V.
De Segway tour:  De door Segwaybooking aangeboden activiteit op de door de klant gehuurde voertuigen, inclusief de eventueel aan de activiteit voorafgaande instructie ten aanzien van het gebruik en de besturing van het voertuig;
De touroperator: De partij die de verantwoordelijk is voor de Segway tour. Dit kan Segwaybooking betreffen, maar ook een derde partij kan als touroperator fungeren.
De overeenkomst:  De gemengde overeenkomst tussen Segwaybooking B.V. en de klant, met betrekking tot verhuur van het voertuig en de deelname aan een Segway tour;
Het voertuig:   De Segway Personal Transporter (PT) of de andere zaak, die wordt gebruikt ter uitvoering van de Segway tour.
De klant:   De natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die de overeenkomst sluit en dientengevolge jegens Segwaybooking handelt als opdrachtgever en huurder;
De deelnemer:  De natuurlijke persoon die op basis van de overeenkomst wenst deel te nemen aan de Segway tour en als zodanig een voertuig wenst te besturen en zich dientengevolge conformeren aan de overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige voorwaarden;
De consument:   De klant die een natuurlijk persoon is en de overeenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
De schade:  De vermogensschade die de touroperator direct of indirect lijdt ten gevolge van: beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het     voertuig of van onderdelen daarvan, die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van     een andere zaak van de touroperator. Tot deze schade behoren onder meer de     kosten van vervanging van het voertuig op basis van de verkoopwaarde zoals     vermeld in de officiële prijslijst van Segway Nederland en de derving van     huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht     nadeel, waarvoor de touroperator, de kentekenhouder of de       aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig aansprakelijk is.
De opdrachtbevestiging: De overeenkomst die is opgemaakt door Segwaybooking en door de klant ondertekend retour is gestuurd aan Segwaybooking per e-mail dan wel per post.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Segwaybooking en de klant, aangegaan onder welke benaming dan ook. Indien eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd dan gelden zij ook voor toekomstige overeenkomsten.
2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Segwaybooking slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Verwijzing door de klant naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door Segwaybooking nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst kan tot stand komen op twee verschillende manieren;
a.  Op het moment dat de klant een boeking heeft gedaan via de website www.segwaybooking.com en deze boeking per e-mail door Segwaybooking is bevestigd;
b. Op het moment dat de klant de opdrachtbevestiging die is opgemaakt door Segwaybooking, ondertekend retour heeft gestuurd aan Segwaybooking.

2.  De uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van Segwaybooking zijn pas opeisbaar nadat volledige betaling van de deelnameprijs door de klant aan Segwaybooking is voldaan.

Artikel 4: Annulering
1. Segwaybooking kan de Segway tour op ieder moment (voorafgaand aan de uitvoering) van de Segway tour annuleren indien er naar haar oordeel gerede kans bestaat op weersomstandigheden of andere gewichtige omstandigheden die de activiteit onveilig of anderszins onwenselijk maken. Indien Segwaybooking bepaalt dat het programma wel doorgang kan vinden, dan blijft de overeenkomst gehandhaafd. Segwaybooking kan niet verplicht worden een alternatief programma te bieden voor de klant.
2. In geval van annulering als bedoeld in 4.1 zal geen van partijen schadeplichtig zijn jegens de ander. De eventueel door de klant betaalde kosten worden omgezet in een tegoedbon, die tot zes maanden na de aanvankelijk geboekte datum geldig is.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de klant de volgende bepalingen:
a. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
b. Vermindering van het aanvankelijk overeengekomen aantal te huren voertuigen, kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de verhuurperiode ad EUR 25,00 excl. BTW per wijziging. De prijs kan opnieuw bepaald worden aan de hand van het tarievenoverzicht. Daarna gelden de laatst bekende aantallen. Voor vermindering van het aantal te huren voertuigen worden de annuleringsbepalingen in artikel 4.4 toegepast.
4. Indien de klant de Segway tour annuleert of wijzigt, is deze aan Segwaybooking de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd, tenzij anders overeengekomen:
a. bij annulering meer dan 30 dagen voor de start van de Segway tour 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van EUR 100,- excl. BTW;
b. bij annulering minder dan 20 dagen en meer dan 15 dagen voor de start van de Segway tour : 35% van het totale factuurbedrag;
c. bij annulering minder dan 15 dagen en meer dan 10 dagen voor de start van de Segway tour: 50% van het totale factuurbedrag;
d. bij annulering minder dan 10 dagen en meer dan 5 dagen voor de start van de Segway tour: 75% van het totale factuurbedrag;
e. bij annulering vanaf 5 dagen voor de start van de Segway tour is de klant behouden 100% van het totale factuurbedrag te betalen.

Artikel 5: Huurperiode
1. De duur wordt aangegaan voor de duur van de Segway tour, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Het voertuig dient direct na afloop van de Segway tour te worden geretourneerd aan de touroperator op de voorafgaand aan de Segway tour bekendgemaakte locatie.
2. Slechts na door de touroperator verleende toestemming is het de klant toegestaan het voertuig op een ander tijdstip terug te brengen op een door de touroperator aan te geven locatie. In dat geval blijft de klant aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop de touroperator feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
3. Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij de touroperator of met toestemming van de touroperator bij een derde is ingeleverd, is de touroperator gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de klant blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van de touroperator, met dien verstande dat de klant tot aan dat moment een bedrag van EUR 500,- excl. BTW per dag per voertuig boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van de klant tot vergoeding van door de touroperator te lijden schade. Deze verhoging met EUR 500,- excl. BTW per dag geldt niet indien de klant aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Uitvoering van de Segway tour
1. De touroperator behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de door de klant gereserveerde Segway tour.
2. Voorafgaand aan de Segway tour dient de klant alle deelnemers van de Segway tour op de hoogte te stellen van de noodzaak om een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen tijdens de Segway Tour. Indien een deelnemers geen geldig identiteitsbewijs bij zich heeft, is het deze deelnemer niet toegestaan om deel te nemen.
3. Indien de klant te laat komt voor de Segway tour (minder dan 5 minuten voor aanvang van de tour), komen onderdelen te vervallen en zal de Segway tour worden ingekort. De betaalde gelden voor vervallen onderdelen of ingekorte tijd worden in dit geval niet aan de klant gerestitueerd.
4. De Segway tour vangt aan met een instructie omtrent het verantwoord gebruik van het voertuig. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de deelnemers om in te schatten of de deelnemers in staat zijn om het voertuig te besturen na deze instructie. Alle deelnemers dienen na deze instructie een formulier te ondertekenen waarin zij onder meer aangeven dat zij kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de inhoud daarvan hebben bestudeerd en volledig op de hoogte zijn van de specifieke gebruiksregels die gelden voor het voertuig, dat zij de volledige instructie en training hebben doorlopen, de instructies hebben begrepen en dat zij in staat zijn om het voertuig op verantwoorde wijze te besturen zonder daarbij gevaar toe te brengen aan zichzelf en/of derden.
5. De touroperator is jegens de klant niet verplicht, maar wel gerechtigd, om onverminderd de verantwoordelijkheid van de klant en de deelnemers, bepaalde deelnemers, deelname aan de Segway tour te ontzeggen indien deze deelnemer naar het oordeel van de touroperator niet in staat is om het verantwoorde wijze deel te nemen, zonder daarbij gevaar toe te brengen aan zichzelf en/of derden.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig
1. De klant dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het voertuig is slechts bestemd voor gebruik op verharde oppervlaktes met voldoende grip en is niet geschikt voor het rijden tegen c.q. over obstakels als stoepranden, drempels en overige vaste of losliggende objecten.
2. De klant is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij de touroperator terug te bezorgen. De klant mag tijdens de huurperiode geen enkele verandering en/of toevoeging aanbrengen aan of op het voertuig .
3. De klant dient erop toe te zien en is jegens de touroperator verantwoordelijk voor de naleving door alle bestuurders van de navolgende voor de bestuurders van het voertuig gestelde eisen. De deelnemer dient:
a. zich te allen tijde aan iedere instructie van de touroperator te houden;
b.  zich onverminderd de door de touroperator te stellen eisen in het verkeer te gedragen conform de wettelijke verkeersregels die gelden voor het voertuig;
c. minimaal 16 jaar oud te zijn;
d. een gewicht te hebben van tussen de 45 kg en 125 kg;
e. geen alcohol, drugs of andere middelen die invloed kunnen hebben op het rijvermogen te hebben genuttigd in een periode van 12 uur voorafgaand aan de Segway tour;
f. te allen tijde de door de touroperator ter beschikking gestelde helm te dragen;
g. zich te onthouden van handheld bellen en het rijden naast elkaar (dat wil zeggen: naast een ander voertuig of naast een andere tweewieler);
h. geen objecten te vervoeren met het voertuig.
4. Indien het voertuig uit de macht van de klant of de deelnemer geraakt (diefstal of vermissing), dient de klant de touroperator daarvan terstond in kennis te stellen. De klant dient per direct aangifte te doen bij de politie, alle benodigde medewerking te verlenen aan de touroperator en de sleutel te tonen en te retourneren.
6. Er mag niet meer dan 1 persoon, zijnde de bestuurder, met het voertuig worden vervoerd.
7. De klant is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van EUR 75,- excl. BTW.
8. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het de klant niet toegestaan het voertuig te gebruiken.
9. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de klant verplicht:
a. de touroperator hiervan onmiddellijk in kennis te stellen;
b. de instructies van de touroperator op te volgen;
c. de politie ter plaatse te waarschuwen;
d. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de touroperator of aan diens verzekeraar te verstrekken;
e. binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de touroperator te overhandigen;
f. zich van erkenning van schuld of aansprakelijkheid in enigerlei vorm te onthouden;
g. het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
h. de touroperator en door de touroperator aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
10. De klant is verplicht de geboden en verboden van dit artikel op te leggen aan iedere deelnemer en toe te zien op de naleving daarvan.
11. De touroperator is gerechtigd, maar niet verplicht, om gedurende de Segway tour deelnemer(s) van verdere deelname aan de Segway tour uit te sluiten, indien de desbetreffende deelnemer(s) de in dit artikel 8 vervatte geboden en verboden niet naleeft. Deze deelnemer heeft geen recht op restitutie. De touroperator zal de eventueel extra gemaakte kosten in rekening brengen bij de klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de klant voor schade
1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt de klant verondersteld de voertuigen in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen. Bij het inleveren van het voertuig wordt wederom een schadebeschrijving gemaakt. Bij verschil van mening omtrent de vraag naar de aard en de oorzaak van schade prevaleert de opvatting van de touroperator. De vergoeding voor het herstel van deze schade wordt ingehouden op de waarborgsom en indien deze niet toereikend is, wordt een factuur nagezonden aan de klant.
2. De klant is aansprakelijk voor alle schade van de touroperator die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de Segway tour of anderszins verband houdende met de huur van de voertuigen, met inachtneming van het navolgende.
3. Het voertuig is verzekerd conform de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen en tevens casco verzekerd met een eigen risico van EUR 500,- excl. BTW per schadegeval. De aansprakelijkheid van de klant voor schade is per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
a. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8;
b. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein tenzij het desbetreffende type van het voertuig uitdrukkelijk voor gebruik op onverhard terrein is bestemd, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de klant of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
c. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van de klant;
d. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij de touroperator ter inzage; de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende attributen en bescheiden niet alle bij de touroperator zijn ingeleverd.
4. Indien krachtens een door de touroperator al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan de touroperator of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de klant onverlet.
5. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de touroperator.
6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
7. De klant is hoofdelijk medeaansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de deelnemers en derden ook indien deze derden niet de instemming van de klant hadden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid touroperator en gebreken aan het voertuig
1. De klant en de deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan het verkeer te allen tijde risico’s met zich brengt. Zij zijn zich er voorts van bewust dat het voertuig een geheel nieuwe wijze van besturing kent die niet te vergelijken is met de besturing van welk ander bestaand vervoermiddel dan ook en dat de besturing van het voertuig om die reden een verhoogde kans op valpartijen en (andere) verkeersongelukken meebrengt. De klant en de deelnemers zijn zich er voorts van bewust dat de touroperator fysiek niet in staat is om steeds in te grijpen bij gevaar zettende of gevaarlijke situaties. Gelet hierop nemen de klant en de deelnemers geheel op eigen risico deel aan de Segway tour.
2. De touroperator is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de klant of de deelnemers indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de touroperator en/of gebreken aan het voertuig die de touroperator voorafgaand aan de Segway tour kende of behoorde te kennen.
3. De touroperator is nimmer aansprakelijk voor schade die mede, in welke mate dan ook, is veroorzaakt door gebruik van het voertuig door de klant in strijd met artikel 8 van deze voorwaarden.
4. De touroperator is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. De aansprakelijkheid van de touroperator is in voorkomende gevallen beperkt tot het bedrag dat per schadeveroorzakend voorval wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar.
5. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud door de touroperator, niet als gebrek gelden.


Artikel 10: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
Voor rekening van de klant zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan de touroperator worden opgelegd, is de klant gehouden de touroperator op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de klant aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van EUR 75,- excl. BTW. Indien de touroperator in verband met enige gedraging of nalaten van de klant, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is de klant gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van EUR 75,- excl. BTW.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens van de klant en de deelnemers
Ten behoeve van een goede dienstverlening worden de persoonsgegevens van de klant en de deelnemers door de touroperator opgeslagen, verwerkt en gebruikt. De klant stemt er tevens mee in dat verzamelde persoonsgegevens in het kader van productinformatie, marketingactiviteiten en ander (service-) diensten aan de touroperator en/of aan de touroperator gelieerde ondernemingen beschikbaar worden gesteld voor opslag, verwerking en gebruik, zodat ten volle van het product- en dienstenaanbod van de touroperator gebruik kan worden gemaakt. De klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens. De klant en/of de deelnemers kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij de touroperator verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd. De touroperator kan de persoonsgegevens van de klant en/of de deelnemers doorgeven aan de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Artikel 12: Toepasselijk recht
De overeenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de woonplaats van de touroperator, tenzij de klant die de consument is binnen een maand nadat de touroperator zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.